- -

 ,

 

 
 

 , ,


 


 

 

 -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
()
 
 

 
 
 

  -
,
-

 

 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3

26 1993 . 1603-

-

 

. ___ _____________ 199 __ .

 

___________________________________________________, , ____________________________________________,

(, .,.,.)

_____________________________________________________________,

____________________________________________________________________________________,

, ____________________________________________,

(, .,.,.)

_____________________________________________________________,

.

 

1.

1.1. ______________________ _________________________ - ( ) , ( 1 ).

1.2. - , ( ..), , .

 

2.

( )

2.1. . 1.

2.2. ________________________________________________ .

( )

.

( )

2.1. , , , , . , .

2.2. 2.

 

3.

3.1. , 1 .

 

4.

4.1. . 1 .

4.2. .

5.

5.1. ( ) , .

5.2. , .

 

6.

6.1. _______ __________________ () : , ; , , .

6.2. . .

 

7.

7.1. _____ . 5.1 .

7.2. 2 .

 

8.

8.1. . .

 

9.

9.1. , , , . .

9.2. . .

9.3. .

 

10. -

10.1. , , : , , , , , , , .

10.2. , , .

10.3. , , , .

, , .

 

11.

11.1. .

11.2. .

11.3. , , .

11.4. 10% .

 

12.

12.1. , , .

 

13.

13.1. _________________________ 199 __ .

13.2. , .

 

14.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

 

15.

: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

() __________________________________________________________________

/ __________________________________________________________________________

 

: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

() __________________________________________________________________

/ __________________________________________________________________________

 

____________________________

(, , )

____________________________

(, , )

 

1

 

¹ ï/ï

-

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Îáúåì ïîñòàâêè â åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ

 

( , )

 

Âñåãî

 òîì ÷èñëå ïî ïåðèîäàì (êâàðòàëàì, ìåñÿöàì, äíÿì)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ _________________________

1

 

 

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè â ñïåöèôèöèðîâàííîé íîìåíêëàòóðåóêàçàíèåì ñòàíäàðòîâ, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé)

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Îáúåì ïîñòàâêè â åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ

Öåíà ïîñòàâùèêà, ðóá./åä.

Ñòîèìîñòü ïîñòàâêè, ðóá.

Óïàêîâêà, ôîðìà ïîñòàâêè, ñðîêè ïîñòàâêè

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ _________________________

 

2

 

 


/


(, , )

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ _________________________

 


. !

! !
@ Copyright 2007-2012

ru-law.info .