- -

 ,

 

 
 

 , ,


 


 

 

 -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
()
 
 

 
 
 

  -
,
-

 

 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ÄÎÃÎÂÎÐ, ÈÑÊËÞ×ÀÞÙÈÉ ÓÑÒÓÏÊÓ ÏÐÀÂÀ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

 

 

(Èçâëå÷åíèå)

 

Õ. Ñòîðîíû íå âïðàâå óñòóïàòü òðåòüèì ëèöàì ïðàâà òðåáîâàíèÿ, âîçíèêøèå èç íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. Ñòîðîíà, íàðóøèâøàÿ äàííîå òðåáîâàíèå, óïëà÷èâàåò äðóãîé ñòîðîíå øòðàôíóþ íåóñòîéêó â ðàçìåðå ____________________________________ (________________________________) ðóá.

(ïðîïèñüþ)


. !

! !
@ Copyright 2007-2012

ru-law.info .